man writing on paper

W jaki sposób działa rentier?

Rentier co to znaczy? Najczęściej określa się w ten sposób osoby pracujące lub nie pracujące, które osiągają dochody z posiadanego majątku lub innych praw. Można być rentierem i pracować, jedno drugiego nie wyklucza.

Kto może zostać rentierem?

Każdy kto zgromadzi odpowiednio wysoki majątek ulokowany np. w akcjach, obligacjach, surowcach, lokatach itp. przynoszących określone zyski bez utraty pierwotnej początkowej wartości jest rentierem.
Rentierami często są też osoby uzyskujące dochody z praw autorskich przypisanych do stworzonych przez siebie dzieł. Mogą to być na przykład tantiemy z publikowanych kolejnych wznowieniach książek, piosenek. Często źródłem przychodów rentiera są wpływy wynikające z opłat będących następstwem korzyści z patentów wynalazczych.

Źródła rentierskich przychodów.

Dojście do pozycji określanej jako rentier nie zawsze jest wynikiem pracy. Sporą grupę osób żyjących z posiadanego majątku stanowią ludzie obdarowani spadkami. Spadek nie jest traktowany jako wypracowany osobiście majątek. Nie zmienia to faktu dla kogoś kto go otrzymuje i w wyniku wejścia w jego posiadanie czerpie z niego korzyści. W skład masy spadkowej nie muszą wchodzić tylko pieniądze, mogą to być nieruchomości, prawa autorskie, prawa patentowe. Wszystko co uzyskane w ramach spadku przynosi korzyści finansowe stanowi solidną podstawę przychodów rentierskich.

Szczęśliwcy wygrywający przyzwoitą gotówkę w grach losowych, mogą również być rentierami. Nie jest to duża grupa osób, ale wielu spośród nich potrafi dobrze gospodarować uzyskanymi funduszami.

Ile potrzeba pieniędzy aby zostać rentierem?

Nie ma tu żadnego definicyjnego określenia. Najprościej można to określić, że za rentiera może uważać się osoba uzyskująca satysfakcjonujące i niezbędne do życia środki nie pochodzące z pracy. Są tacy, którzy zadowalają się niezbyt dużymi przychodami dzięki którym mogą żyć na akceptowanym przez siebie poziomie życia.
W społeczeństwie często spotyka się nieprawdziwą teorię, że rentier musi mieć duży lub nawet bardzo duży majątek. Jest to złe założenie i przekonanie, które nie ma odzwierciedlenia w życiu. Często osoby pracujące przez część życia na zagranicznych kontraktach po ich zakończeniu posiadają na tyle duży zasób środków finansowych, który pozwala na czerpanie z niego korzyści bez konieczności dalszej pracy.

Czy emeryt jest rentierem?

Nie, emeryt, rencista i wszyscy którzy posiadają dochody pochodzące z budżetu państwa nie są rentierami. Nie jest rentierem ten kto posiada dochód uzależniony od dochodu państwa.
Rentier to osoba czerpiąca dochody pochodzące z jego prywatnego majątku.

Leave a Reply